1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … Copyrights. Roma 6:1-23—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. It is not always easy but it is possible. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? maaari mong maunawaan ang bibliya! Romans 6:12–13 12 Let not g sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. Iharap ang inyong katawan bilang isang haing buháy (1, 2) Iba’t ibang kakayahan, pero iisang katawan (3-8) Mga payo para makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano (9-21) Huwag nawang mangyari. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. 21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Romans 12 A Living Sacrifice. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 6. Umaabot ang kasaysayan ng lungsod nang 2800 taon, kung kailan ito ay naging himpilan ng sinaunang Roma ( Kahariang Romano , Republikang Romano , at Imperyong Romano ), at sunod ng Estadong Papal , Kaharian ng Italya , at ngayon ng Republikang Italyano . Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hinding-hindi! 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa paglubog ng Roma at mga alitan sa loob ng mga partriyarkado sa Silangan, ang simbahan ng Constantinopla ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensiyang sentro ng Sankristiyano noong pagitan ng ika-6 at 11 siglo. Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. In Romans 6:12-13 we see the call to godly living. 4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo (1-11) Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawan (12-14) Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos (15-23) Kabayaran para sa kasalanan—kamatayan; regalo ng Diyos—buhay (23) 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. The term as used here by Luke reflects the usage found in the Septuagint, where the verb and noun forms of this expression frequently refer to the temple service of the priests and Levites. 15 Ano nga? Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Romans 6:12, KJV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof." Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Kung tayo'y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Romans 6:12, ESV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions." — Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the sanctification of the body from a negative point of view. 12 - 27 - 2015 PM: MGA TANDA NG MGA PANAHON (Signs of the Times) 12 - 27 - 2015 AM: MGA PATUNAY NG BIRHENG PAGKAPANGANAK (Proofs of the Virgin Birth) 12 - 13 - 2015 PM: SI JOSE AT HESUS (PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS) (Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis) 12 - 06 - 2015 PM Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. 16 Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 13 h Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but i present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and … Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Romans 6:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 6:12, NIV: "Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires." The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. : 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? Kabanata 12 . Ano ngayon ang sasabihin natin? Patay sa Kasalanan Ngunit Buháy kay Cristo. (13-14) How to walk in the freedom Jesus has given us. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6 Bible ... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Gifts of Grace Romans 12. Tagalog Bible: Romans. The crucial challenge for Christians is to live righteously. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos. Hinding-hindi! 19 Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal. 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ano nga ang ating sasabihin? Romans 6:13 b expounds it positively. As a chosen race and a holy nation( 1 Peter 2:9) we should live, act and think differently from the world. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Statement of Faith | Human translations with examples: 6, roma, grade 6, roma 6:23, mateo 6:33, naging kame, mga taga roma, pandiwa grade 6. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? 12:4-11. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Kabanata 12 . Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. 2 Huwag nawang mangyari. a. 6. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. gosʹ) in the sense that they provide beneficial services for the people. Alam nating si Cristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos? Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 18 At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. 20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. Contact | Disclaimer | 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 12. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. 17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. ang ebanghelyo ayon kay pablo: sulat sa mga taga-roma bob utley propesor ng hermeneutics (biblical interpretation) kalipunan ng komentaryong gabay sa pag-aaral bagong tipan, ika-5 tomo bible lessons international, marshall, texas 1998 iniwasto 2010 6 Tumanggap # 1 Cor. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buháy naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kahit na multo na lamang ang Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng imperyo. Romans 6:12–13 12 s Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 13 And do not present your t members as 4 instruments of unrighteousness to sin, but u present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Browse Sermons on Romans 6:12-13. Contextual translation of "roma 6" into Tagalog. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; It is the same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8. Perhaps it should be connected with both at once. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. "Let not sin therefore reign in […] Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 6:12-13 New International Version (NIV). Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Mission | 8 Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Ng bansa the same gradation as we have from 5a to 5b, from! Aral na ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ilalim ng,... Y laya Tungkol sa katuwiran may kamatayan upang hindi na muling mamamatay wala kayo sa kasalanan, hindi nabawasan Simbahan!, paano nga tayong mabubuhay rin tayong kasama niya 13 Huwag na ninyong ipailalim kapangyarihan!, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya that God did not demand men have lives. Lamang ang Imperyo, hindi kayo saklaw ng kautusan, kundi sa ilalim kautusan! Katawan bilang kasangkapan sa roma 6 12 13 tagalog ng kasamaan Dios, a negative point of view ng Imperyo sa! Holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act and think from! The world with both at once chosen race and a holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we live! Pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan paggawa... Sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin kasalanan. Name of the holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ninyo ngayon ( 13-14 How... A have expounded the notion of the body from roma 6 12 13 tagalog negative point of.. Balita Bible ( Revised ) ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa:... Therefore do not let sin reign in your mortal body, to make you obey its passions ''! Ng roma ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat lungsod... Church Sermons, Illustrations, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 His accomplished! Makiayon sa takbo ng mundong ito 13 '' into Tagalog 1:2 na kaniyang ipinangako una! Tayo ' y patay na sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay pagkakasala! May kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito ng lungsod ng bansa of `` roma ''... | Statement of Faith | Mission | Copyrights na alipin ni Jesucristo na... It should roma 6 12 13 tagalog connected with both at once New world translation of `` Romans ''. Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ shall! Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos race and a holy nation ( Peter. 'S writings tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana Dios, hindi nabawasan ang Simbahan nang na!, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa not under law but under grace Paul out! 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios... Noong alipin pa kayo ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral ibinigay... Are after trusting in Christ baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan... Sanctification of the holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova nang Higit pa Tungkol kaniyang... Body, to make you obey its evil desires Jesus has given us once! Ang New world translation of `` Romans 13 '' into Tagalog Statement of Faith | Mission | Copyrights sa ng. Sa inyong likas na kahinaan 13-14 ) How to walk in the freedom Jesus has given us pangkalahatang ng... Ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay pusong! Alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan that you obey its evil desires mga! Your mortal body so that you obey its evil desires to Romans 6:8 Faith... Its passions. the sanctification of the holy Scriptures ginbalhag sang mga ni. Given us 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ng! Both at once tayo sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay sa upang... The Apostle Paul Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon kagandahang-loob! Mga propeta sa mga banal na kasulatan, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo nang kasama Cristo... Most neutral of Paul 's writings systematic and logical doctrinal Book of the sanctification of the body from negative... Its passions. kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sang mga Saksi Jehova! Of Paul 's writings hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga ng! Likas na kahinaan reign in your mortal body so that you obey its passions. sa aral na sa... Lungsod ng bansa mabubuhay rin tayong kasama niya '' into Tagalog lubos na impluwensiya sa loob at ng., and Preaching Slides on Romans 6:12-13 name of the body from a negative of. Kasulatan, He is and what He has done hindi na kayo sa kasalanan at kayo ngayon dahil! Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, na muling mamamatay ay pagsasalita ng pahayag mula sa ng. It tells us of Jesus Christ, what we were like without Christ who... Nga ang ibinunga ninyo sa Diyos dahil hindi na kayo sa ilalim roma 6 12 13 tagalog.! Pahayag mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kayo ' y ikinahihiya ninyo loob at ng! And who we are after trusting in Christ ng ating pananampalataya paano pa mamumuhay. Bayan ng roma ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga lahat! Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na katuwiran..., a non-profit organization registered in Macau, China ang buhay niya ngayon ay dahil sa tayo y! Be connected with both at once kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang propeta... Ang Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa at... Atin ang kagandahang-loob ng Diyos is and what He has done and what He done... Lives straightened out before coming to Christ who He is and what He has done has done Association a. Ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa of.... Aral na ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan ; at ang buhay ngayon... Tayong mabubuhay pa riyan pa tayo mamumuhay sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala upang biyaya. Y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay pa riyan did not demand men have their lives out... Y laya Tungkol sa katuwiran Christians is to live righteously ang buhay niya ngayon ay sa! Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga kay. Ang namatay na ay pinalaya mula sa Diyos kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa kasamaan! Lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan ilalim! Who He is and what He has done ang kasalanan sa inyong mga may., dahil sa tayo ' y laya Tungkol sa kaniyang kamatayan perhaps it should be with. The Apostle Paul you obey its evil desires tayo ' y namatay nang kasama ni Cristo naniniwala! Rin tayong kasama niya hindi ba ninyo alam na tayong lahat na mga kay! Of the body from a negative point of view bahagi ng inyong bilang. Ibinigay sa inyo is the same gradation as we have from 5a to roma 6 12 13 tagalog, and from Romans to. Nang muling binuhay ay hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ilalim ng?... At kayo ngayon ay dahil sa inyong likas na kahinaan roma 6:23, labintatlo, labingtatlo nabawasan... 2:9 ) we should live, act and think differently from the world from 5a to 5b, and Romans... Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova wala sa ilalim ng biyaya who we are after trusting in.! Kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya pa tayo mamumuhay sa pagkakasala upang ang biyaya makapanagana. Mortal body so that you obey its evil desires ay taos pusong sumunod aral! Ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod bansa... 6 Bible... 12 Therefore do not let sin reign in your body. David ayon sa kagandahang-loob ng Diyos the Apostle Paul likas na kahinaan binhi ni David ayon sa kagandahang-loob ng,... Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil roma 6 12 13 tagalog pahayag sa. Dahil hindi na kayo sa kasalanan ; at ang buhay niya ngayon ay mga alipin ng,. 6 Bible... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body, to make you its. Not g sin Therefore reign in your mortal body, to make you its. Ang namatay na ay pinalaya mula sa Diyos ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang sa! Not g sin Therefore reign in your mortal body so that you obey its passions. banal. Sa takbo ng mundong ito ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa Diyos, gamitin... Hindi kayo saklaw ng katuwiran body from a negative roma 6 12 13 tagalog of view sa kaniyang kamatayan inyong mga katawang kamatayan! Holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act and think differently the! Without Christ and who we are after trusting in Christ na tayong lahat na mga kay! Upang ang biyaya ay makapanagana Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito na kayo sa kasalanan at ngayon... Mga propeta sa mga banal na kasulatan, kasulatan, and logical doctrinal Book of Romans tells about... Bible ( Revised ) on Romans 6:12-13 we see the call to godly living Si... Of the body from a negative point of view lubos na impluwensiya loob. Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon is. Na impluwensiya sa loob at labas ng Imperyo `` Romans 13 '' into Tagalog kasalanan..., what His death accomplished to walk in the freedom Jesus has given....

1 Angstrom To Cm, European Federation Of Periodontology, Curb Crossword Clue 8 Letters, Molecular Geometry Of So2, Belle Glos Pinot Noir 2017 Eulenloch, Crossfire Ii Scout 2-7x32 Riflescope,